Seminář se zaměřuje na otázky posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidel u řidičů, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění z důvodů řízení pod vlivem alkoholu, nebo mají anamnézu s adiktologickým záznamem. Seminář je prakticky orientován s výraznou kazuistickou částí.

 

Poslání kurzu

Posláním semináře je poskytnout účastníkům aktuální teoretické znalosti a další dovednosti pro posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla u řidičů před vrácením řidičského oprávnění po odebrání z důvodu řízení pod vlivem návykové látky, nebo v jiných případech u řidičů s adiktologickou anamnézou.

více...

Kurz je koncipován jako půlroční s dotací 42 hodin rozdělených do 6 setkání po 7 hodinách. Kurz je určen pro psychology, kteří chtějí rozšířit své dovednosti v analýze a interpretaci příběhů evokovaných v metodě TAT. Kurz je dominantně postaven na analýzách protokolů z praxe účastníků kurzu a modelových protokolech. V rámci každého dne jsou představeny 1-2 klinické škály, které se dají pro analýzu protokolů využívat v rámci kvantitativního nomotetického přístupu. Účastníci se také seznamují s rovinou idiografické analýzy a zasazení interpretace TAT do kontextu testové baterie a životního příběhu klienta. Vzhledem k charakteru metody je kladen důraz nejen na diagnostické možnosti testu, ale zejména na jeho implikace pro poradenství a praktickou psychoterapii. Účastníci obdrží osvědčení a školící materiály (zejména klinické škály a formuláře).

 

více...

Popis

Celodenní intenzivní výcvikové setkání, které je zaměřeno na seznámení s administrací, skórováním a interpretací výsledků Hand testu. Účastníky seznamujeme s evidence-based přístupem a s aktuálními poznatky z oblasti využití této metody. V rámci kurzu prezentujeme protokoly z klinické praxe a demonstrujeme hlavní znaky k řešení diferenciálně diagnostických otázek, demonstrujeme možnosti integrace Hand testu v rámci baterie projektivních metod ROR a TAT. Náplň setkání jsme schopni přizpůsobit míře obeznámenosti účastníků s touto metodou, od začátečníků po pokročilé uživatele této metody. Účastníci kurzu obdrží podrobné školící materiály, osvědčení o absolvování a licenci k užívání asistenčního počítačového programu k vyhodnocení této metody.

více...