Plánujete realizaci AC ve Vaší organizaci? Kontaktujte nás na ! Na základě vstupních informací Vám připravíme orientační nabídku!


Assessment centrum (AC) má mezi ostatními metodami a nástroji pro výběr zaměstnanců jednu z nejvyšších schopností predikovat budoucí chování uchazečů. Vyžaduje to však profesionální a odpovědný přístup k adaptaci programu na konkrétní situaci, sestavení týmu hodnotitelů, výběru metod simulujících situace v obsazované pozici atd. Právě takové AC Vám nabízíme!

Poslání assessment centra

Komplexní zhodnocení vhodnosti konkrétního uchazeče pro pracovní pozici.

Určeno pro

Soukromé, státní, neziskové a příspěvkové organizace, které kladou důraz na odpovědný výběr jednotlivců pro vedoucí pozice nebo pro řadové pozice do již existujících pracovních týmů. AC je vhodné také jako podpůrný nástroj při restrukturalizaci týmu nebo sestavování zcela nového týmu.

Popis

Assessment centrum je komplexní hodnocení uchazeče v uceleném programu trvajícím ½ dne, 1 den nebo více dní podle typu zakázky. Obsah a časový rozsah se vždy individuálně přizpůsobuje situaci zákazníka. Uchazeči během programu individuálně i skupinově provádí řadu úloh, které simulují různé typy pracovních a mezilidských situací. Chování uchazečů je sledováno a hodnoceno týmem hodnotitelů. Součástí programu jsou vždy také psychodiagnostické metody a znalostní testy, jejichž výsledky tvoří společně s výsledky pozorování ucelený obraz o uchazeči. Pro AC nabízíme široké spektrum psychodiagnostických metod od standardních po exklusivní (Hoganovy dotazníky, GPOP atd.).

Metody a techniky jsou vždy uzpůsobeny konkrétní zakázce. Do programu například zařazujeme:

Techniky skupinové práce

 • Vytváření skupinového rozhodnutí
 • Práce s dilematy
 • Vyjednávání
 • Prezentace a obhájení vlastního stanoviska
 • Komunikace ve skupině (hledání existujícího i neexistujícího řešení apod.)
 • Schopnost synergie
 • Schopnost sebehodnocení ve skupině

Techniky individuální práce

 • Behaviorální interview
 • Ověřování culture fit
 • Belbinova diagnostika (doplnění týmu, chybějící člen týmu)
 • Hoganovy osobnostní dotazníky a další psychodiagnostické metody
 • Ověřování týmové a interpersonální kompatibility
 • Znalostní testy

Podmínkou úspěšného AC je kvalifikovaný tým hodnotitelů. Vždy sestavujeme tým hodnotitelů z řad našich profesionálů a vybraných zástupců zákazníka. Samozřejmou součástí je odborná příprava hodnotitelů vybraných do týmu našim zákazníkem.
Hodnotitelé zákazníka jsou při AC plným partnerem a jejich role je při celém průběhu AC klíčová. Celý tým hodnotitelů je zapojen do vyhodnocení, na jehož základě Institut psychologických služeb vypracuje doporučení, závěrečnou zprávu a zpětnou vazbu uchazečům.

Přidaná hodnota pro zákazníka

Závěrečná zpráva obsahující komplexní zhodnocení vhodnosti jednotlivých uchazečů pro obsazovanou pozici nebo tým. Další přidanou hodnotou jsou odborně připravení hodnotitelé zákazníka pro další AC.

Cena služby

Cena je vždy sjednána smluvně na základě programu sestaveného podle potřeb zákazníka.

Garanti služby

PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Plánujete realizaci AC ve Vaší organizaci? Kontaktujte nás na ! Na základě vstupních informací Vám připravíme orientační nabídku!